PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-vision

วิสัยทัศน์(Vision)

สมาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล กีฬามวยปล้ำแพร่หลายทุกภูมิภาคนักกีฬาและบุคลากรมีศักยภาพเป็นเลิศประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำ

พันธกิจ(Mission)

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานที่มีศักยภาพในกีฬาบริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเอง
2.ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ พัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ
3.พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาการแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศสู่ระดับนานาชาติ
4.การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬามวยปล้ำให้มีมาตรฐานสากลควบคุมกำกับและพัฒนาการแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
5.พัฒนาวิชาการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กีฬาและการให้บริการทางการกีฬาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬา

vision-img