PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-strategy

วิสัยทัศน์ (Vision)
สมาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล กีฬามวยปล้ำแพร่หลายทุกภูมิภาคนักกีฬาและบุคคลากรมีศักยภาพเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำ

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานที่มีศักยภาพในกีฬา บริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเอง
 2. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ พัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อความเป็นเลิศ และประสบความสำเร็จในระดับชาติ
 3. พัฒนานักกีฬาและบุคลากรมวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนา การแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศสู่ระดับนานาชาติ
 4. การบริหารจัดการการแข่งขันให้มีมาตรฐานสากล ควบคุม กำกับและพัฒนาการแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
 5. พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กีฬา และการให้บริการทางการกีฬาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักกีฬา บุคลกรกีฬา

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

 1. เพื่อยกระดับสมาคมให้เป็นองค์กรกีฬาชั้นนำที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาองค์กรกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. เพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากร และจัดการแข่งขัน สู่ความเป็นเลิศของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล
 2. การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
 3. การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานสากล
 4. การพัฒนาการบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มีความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. สมาคมเป็นองค์กรกีฬามาตรฐานระดับสากล ที่สังคมเชื่อมั่น วางใจ ในการมีธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพทางการกีฬา
  KPI ระดับคะแนนการผ่านเกณฑ์องค์การกีฬาเป็นเลิศตามมาตรฐานการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย
  เป้าหมาย ระดับคะแนน 5 ตามตัวชี้วัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. กีฬามวยปล้ำประสบความสำเร็จนักกีฬาและบุคลากรมีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
  KPI อันดับการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในระดับนานาชาติ
  เป้าหมาย อันดับ 1-10 ของรายการแข่งขันระดับนานาชาติ
 3. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศ ให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข ความภาคถูมิใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
  KPI ระดับความสุขของประชาชน ในกีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศ
  เป้าหมาย ระดับ 4.00
  KPI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขัยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  เป้าหมาย ระดับ 300.000
 4. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬามวยปล้ำและบริการทางวิชาการ
  KPI ระดับการพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬามวยปล้ำ
  เป้าหมาย ระดับ 4.00

ผลผลิต (Output)

 1. สมาคมมีรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา การแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน
  KPI ระดับค่าคะแนนดำเนินการบริหารองค์กร
  เป้าหมาย ระดับคะแนน 5ตามตัวชี้วัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. นักกีฬามีขีดความสามารถและสมรรถนะทางกีฬาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  KPI ร้อยละของจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนานาชาติระดับ 1-3
  เป้าหมาย ร้อยละ 30
  KPI ร้อยละของนักกีฬาทีมชาติที่มีการพัฒนาดีขึ้น
  เป้าหมาย ร้อยละ 30
 3. ประชากรกีฬามวยปล้ำของประเทศเติบโตขยายฐานอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมทางการกีฬา
  KPI ร้อยละชองการเพิ่มจำนวนประชากรกีฬามวยปล้ำทั้งประเทศ
  เป้าหมาย ร้อยละ 20
 4. มีรายการแข่งขันกีฬาในประเทศแนะระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
  KPI จำนวนรายการแข่งขันที่สมาคมจัดขึ้น
  เป้าหมาย จัดการแข่งขัน 4 ครั้งต่อปี
 5. มีผู้ใช้บริการทางการกีฬามวยปล้ำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  KPI ร้อยละของการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการทางการกีฬามวยปล้ำ
  เป้าหมาย ร้อยละ 20
 6. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการกีฬามวยปล้ำ
  KPI จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการกีฬามวยปล้ำ
  เป้าหมาย พัฒนาปีละ 2 เรื่อง

กลยุทธ์ (Strategy)

 1. ปรับระบบบริหารจัดการสมาคม ชมรม/สโมสรสมาชิกให้มีมาตรฐานเป็นสากล
  KPI ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
  เป้าหมาย ร้อยละ 80
 2. พัฒนาระบบตลาดและสิทธิประโยชน์ มุ่งเป็นองค์กรกีฬาที่พึ่งตนเองได้
  KPI จำนวนรายได้ของสมาคมกีฬามวยปล้ำ
  เป้าหมาย 300,000 บาท
 3. พัฒนาโครงสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและสำนักงาน
  KPI ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากร
  เป้าหมาย ร้อยละ 85
 4. ขยายฐานนักกีฬา เพิ่มปริมาณนักกีฬาให้มีตัวเลือก นักกีฬาเป็นเลิศมากขึ้น
  KPI ร้อยละของจำนวนนักกีฬาของสมาคมกีฬามวยปลำ้เพิ่มขึ้น
  เป้าหมาย ร้อยละ 20
 5. พัฒนาระบบการฝึกซ้อม สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สถานที่ ให้มีมาตรฐานสากล
  KPI จำนวนสถานที่ฝึกซ้อมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน
 6. พัฒนาผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขัน
  KPI ร้อยละของนักกีฬาที่มีสถิติกีฬาดีขึ้น
  เป้าหมาย ร้อยละ 85
 7. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา รองรับความเป็นเลิศ
  KPI จำนวนบุคลกรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา
  เป้าหมาย จำนวน 20 คน
 8. ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำสู่สากล
  KPI จำนวนการแข่งขันในระดับนานาชาติที่สหพันธ์รับรอง
  เป้าหมาย 1 รายการ
 9. มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
  KPI จำนวนการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬามวยปล้ำ
  เป้าหมาย 1 รายการ
 10. การพัฒนาระบบการบริการและการสนับสนุนการบริการและการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
  KPI จำนวนกิจกรรมรูปแบบในการบริการสังคม
 11. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา
  KPI จำนวนฐานข้อมูลและระบบการเผยแพร่กีฬาสู่สังคม

โครงการ (Project)

 1. โครงการจัดการแข่งขันมวยปล้ำ และมวยปล้ำชายหาดในสถานศึกษา
 2. โครงการอบรมสัมมนา ผู้ฝึกสอน/ผู้ตัดสิน
 3. โครงการคัดเลือกตัวนักกีฬา เก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศและต่างประเทศ
 4. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมประจำภูมิภาคให้สมบูรณ์
 5. โครงการจัดทำแผนและปฏิทินการแข่งขัน
 6. โครงการจ้างผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศ
 7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำระดับต่างๆ ภายในประเทศ
 8. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยประสานกับสหพันธ์มวยปล้ำ

ดาวน์โหลดผังโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์