PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-judge

บัญชีรายชื่อผู้ตัดสินระดับชาติ และผู้ตัดสินระดับนานาชาติ
สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล ระดับนานาชาติ
FILA
ระดับชาติ
(ไทย)
หมายเลขโทรศัพท์
ผ.ศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร
ตำแหน่ง: President
ต้นสังกัด: สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย
AAWC Member 081-736-8986
นายสันติภาพ โลกะมิตร
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา
ต้นสังกัด: เชียงใหม่ ส่วนตัว
081-960-7980
ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ นพรัตน์
ตำแหน่ง: JURY
ต้นสังกัด: โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม, กทม.
UWW 1 1 081-424-4151
นายพูลศักดิ์ สัจจธรรมนุกูล
ตำแหน่ง: JURY
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ, ปทุมธานี
UWW 1 1 086-511-5789
นายจรงค์ ชายเกตุ
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร, ชุมพร
UWW 1 1 083-692-8383
นายธณวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา, พิษณุโลก
UWW 1 1 081-043-0805
นายจีราวุธ วิเชียร
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: โรงเรียนกีฬาจังหวีดศรีสะเกษ
UWW 2 1 081-144-8978
นายนิธิกร คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
UWW 2 1 081-091-1745
นางณัฐฐา ชลสินธุ์
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร, ชุมพร
UWW 2 1 084-830-4151
นายนิคม คำดี
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม, กทม.
UWW 2 1 081-494-7011
นางสาวพัฒนา ทองมี
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
จังหวัดแพร่
UWW 2 1 096-518-1480
นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์
ตำแหน่ง: MAT (FILA)
ต้นสังกัด: โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม, กทม.
UWW 3 1 083-705-0111
จ่าสิบเอกพนา บ่ายคล้อย
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน (FILA)
ต้นสังกัด: กองบัญชาการช่วยรบที่1, กทม.
UWW 3 1 084-662-7278
นายวรเมธ แสงแก้ว
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน (FILA)
ต้นสังกัด: สมาคมกีฬามวยปล้ำฯ, กทม.
UWW 3 1 081-311-3502
พล.อ.อ.สุรพล หาเรือนกิจ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน (FILA)
ต้นสังกัด: กรมขนส่งทหารอากาศ, กทม
UWW 3 1 083-033-7979
นายสินชัย รัศมีเฟื่อง
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน (FILA)
ต้นสังกัด: ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กทม.
UWW 3 1 081-658-2071
นายฐิติกร จันทร์เสน
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน (FILA)
ต้นสังกัด: กรุงเทพ ส่วนตัว
UWW 3 1 086-370-7745
นางสุพรพรรณ แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน (FILA)
ต้นสังกัด: องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุ่งกระบ่ำ,
กาญจนบุรี
UWW 3 1 087-825-2904
นายจิรายุ สุวรรณนะ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา
1 089-659-6447
นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, นครศรีธรรมราช
1 095-957-8553
นายธนกร ตุดเอียด
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนนบพิตำวิทยา, นครศรีธรรมราช
1 098-094-7287
นายสุรเชษฐ ขวัญใน
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
1 081-763-8168
นายณรงค์ ชลสินธุ์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
1 086-209-0053
นายเพทาย งามทับทิม
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ, ปทุมธานี
2 086-369-0229
นายสุนันท์ นุ่นสังข์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนกีฬาจังหวีดศรีสะเกษ
2 086-276-2935
นายไพวรรณ ชำนาญจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
086-737-1950
นายรณชัย สว่างพงษ์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 083-875-7004
นายประสิทธิ์ พากเพียร
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
2 087-318-4525
นายศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนบ้านซำตะเคียน, พิษณุโลก
3 095-634-6458
นายอำนาจ อิ่มอำไภย
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
3 086-978-6638
นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
3 087-856-5577
นายสุรพจน์ พัฒนจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: กรุงเทพ ส่วนตัว
3 081-519-2334
นายธนากร น่วมมี
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ
ใหม่ 56 3 081-433-9390
นายไชยรัตน์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม, กทม.
ใหม่ 55 3 087-039-9493
นายชัยนาท จันทร์กัน
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ใหม่ 55 3 086-719-6957
นายภานุวัฒน์ สุทำเลา
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนลานกระบือวิทยา, กำแพงเพชร
ใหม่ 55 3 088-172-1102
นางสาวสมเพชร หนองเป็ด
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใหม่ 55 3 087-283-0277
นายเอกรินทร์ ค้ำคูณ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ, ปทุมธานี
ใหม่ 56 3 082-961-5088
นางสาวอรอนงค์ จาหรี
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
จังหวัดแพร่
ใหม่ 56 3 085-695-2527
นางสาวซูรีนา ละนิติง
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
ใหม่ 56 3 087-094-8662
ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์ ผลเจริญสุข
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: พังงา ส่วนตัว
ใหม่ 56 3 098-254-5914
นายสมศักดิ์ นรารักษ์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว, พังงา
ใหม่ 56 3 086-946-3411
นางสาวพิมพ์ผกา โพธิจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทบาเขตกระบี่
ใหม่ 56 3 081-199-3446
นายนัฐพงษ์ ทีมา
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ, ปทุมธานี
ใหม่ 56 3 086-109-1653
นายซุฟญาน พีโกบ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตยะลา
ใหม่ 55 3 073-222-608
นายจิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: ม.มหิดล วิทยาเขตศาสยาม นครปฐม
ใหม่ 55 3 083-040-3636
นายณัฐพงศ์ สุวรรณมาลิก
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม,
จังหวัดปทุมธานี
ใหม่ 55 3 080-274-0391
นายสราวุธ คำเชื้อ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ, ปทุมธานี
ใหม่ 56 3 085-290-9878
นายพลาดิศัย โพธิจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนเสรี-สมใจ, กาญจนบุรี
ใหม่ 56 3 081-199-3446
นายสุเทพ อ้อมชมภู
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ
ใหม่ 57 3 088-117-2766
นางสาวพิทย์ณัฐชา ลีปรีชานนท์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ใหม่ 57 3 082-496-8411
นายวิทวัส สุขสละ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: –
ใหม่ 57 3
นายทรงวุฒิ บุษดี
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: –
ใหม่ 57 3
นายอรรถพล ศิริทหาร
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ใหม่ 58 3 088-269-5568
นายชินเวศน์ ขันชลี
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ใหม่ 58 3 095-616-7383
นางสาวสุนิษา กล้าหาญ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: กกท.จังหวัดศรีสะเกษ
ใหม่58 3 094-532-7444
นายมนัส ชูติรัมย์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ
ใหม่ 58 3 088-362-0083
นายสิทธิชัย วรรณา
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สมาคมกีฬามวยปล้ำม กทม.
ใหม่ 58 3 085-016-0096
นายกฤษฎา เบ็ญมาศ
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ใหม่ 58 3 061-364-1409
นายสังวรณ์ หมอยา
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ใหม่ 58 3 086-914-6452
นายทัศพล พระสว่าง
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ใหม่ 58 3 091-634-6088
นายสามารถ โกศัลวิตร์
ตำแหน่ง: ผู้ตัดสิน
ต้นสังกัด: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ใหม่ 58 3 093-327-5868