PrevNext

กติกามวยปล้ำปรับปรุงใหม่
โดย United World Wrestling

รายการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ผู้ชนะการแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมนักกีฬามวยปล้ำ
ประจำทีมชาติไทย

bar-athlete

รายชื่อนักกีฬา สังกัด
นายเฉลิมชัย ถิ่นแก้ว สถาบันการพลศึกษา ศรีษะเกษ
นางสาวจันทิมา วิรังษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นายชาญวิทย์ อุุ่นใจ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวอภิญญา แต่งพลกรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวสมถวิล จันทร์แดง โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวปริฉัตร แสงอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวลักษมี เชตวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นายนครินทร์ คัมภีระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวอรสา สุขดงย่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นายทวีศักดิ์ ยางนอก โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ด.ช.สันติ ดงกลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ด.ญ.สุนิษา แสงวงศ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ด.ญ.ปวีนา พละกาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
นายเศรษฐพร สุขงาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
นายชาญวิทย์ พลเยี่ยม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
นาวสาวลูกน้ำ บุญสอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
นายพงษ์สิทธิ์ ดีมาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
นายเจนณรงค์ เชิดสุข สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
นายสาธิต แก้วไพรวัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
นายปิยะบุตร วิระทูล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นายปฎิพัทธ์ วันทาวงศ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นายธีรยุทธ บุญเพ็ชร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หอม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นายเอกพงษ์ จันนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นายดิชัย นาตาล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นายพีระพล พุทธซ้อน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นายณรงค์ศักดิ์ วงค์รอด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสมศักดิ์ จินดาพันธ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวนัทกาญจน์ แก้วควรชุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายชนันธร คงหวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
นางสาวมัลลิกา เอสะตี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นายยุทธิชัย ดอกคำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นางสาวศรีประภา โทแก้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นายชินเวศน์ ขันชะลี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
นางสาววณิชฏาพร วงศ์มานิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
นางสาวกัญจนา พูลสวัสดิ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
นางสาวอรสา สุขดงย่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
นางสาวบรรจง พูลมาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
นายกิตติทัศ เพียรหาเทศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
นายณัฐวุฒิ ขวัญราช สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
นายกิตติศักดิ์ บุญสม
นายธรวัฒน์ โกสิริ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
นางสาวธัญญาเรศ สุขสำราญ โรงเรียนมัถยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน
นางสาวสาลินี ศรีสมบัติ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง